wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / suwalski / Wiżajny


GMINA WIŻAJNY
(powiat suwalski)


Wiżajny są jedną z 9 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu suwalskiego. Są one najbardziej wysuniętą na północ częścią powiatu. W pobliżu granicy gminy znajduje się styk trzech granic państwowych: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki).

Powierzchnia gminy wynosi 123 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 2,6 tys. osób, co stanowiło niecałe 8% ludności powiatu i nieco ponad 0,2% ludności województwa. Charakteryzuje się ona niskim wskaźnikiem zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (21 osób na km2 wobec 27 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (powyżej 72%). Wśród tych użytków ponad 64% stanowią grunty orne, 22% – pastwiska, a około 11% – łąki. Znaczącą część powierzchni zajmują także lasy (prawie 14%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało nieco ponad 0,6 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 16,2 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 118 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (powyżej 25%), działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (niecałe 14%) oraz obsługa nieruchomości i firm (nieco ponad 10%).

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 73% osób korzysta z wodociągu, 25% – z kanalizacji.

Atrakcyjny krajobraz gminy, określany niejednokrotnie jako „Bieszczady Północy”, stwarza korzystne warunki dla rozwoju turystyki. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią nieco ponad 74% powierzchni. Na jej terenie znajdują się 44 pomniki przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Wiżajny- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki