wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / strzyżowski / Wiśniowa


GMINA WIŚNIOWA
(powiat strzyżowski)

 


Gmina Wiśniowa położona jest w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, na obszarze dwóch regionów: Pogórza Dynowskiego i Pogórza Strzyżowskiego, które oddziela od siebie rzeka Wisłok. Obszar położony na lewym brzegu rzeki należy do Pogórza Strzyżowskiego, natomiast tereny na prawym brzegu zaliczane są do Pogórza Dynowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 83 km2, stanowi to 16,6% powierzchni powiatu strzyżowskiego. Jest najmniejszą gminą w powiecie strzyżowskim. Ludność gminy wynosi 8381 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 101 osób na 1 km2 co stawia gminę na ostatnim miejscu w powiecie. W gminie Wiśniowa daje się zauważyć systematyczny spadek populacji mieszkańców co można tłumaczyć niskim przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji (-16 osób w 2009 r.). Wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (22,4%) i produkcyjnym (61,0%) w populacji ogółem świadczy o dużym potencjale rozwojowym gminy.

 

Rolnictwo gminy Wiśniowa dysponuje powierzchnią około 5734 ha użytków rolnych co stanowi 68,8% ogólnej powierzchni gminy. Gleby na terenie gminy zaliczają się w większości do III i IV klasy bonitacyjnej. Większość gruntów rolnych posiada dobre walory zdrowotne, są one przeznaczone pod produkcję zdrowej żywności. Dominują małe gospodarstwa rolne o przeciętnej powierzchni 3,0 ha. Wielkość i struktura gospodarstw oraz rodzaj produkcji rolnej nie odbiega charakterem od innych gmin powiatu strzyżowskiego.

 

Na terenie gminy działa 334 podmioty gospodarcze prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, stanowi to 10,8 % wszystkich podmiotów z powiatu strzyżowskiego. Wśród wszystkich podmiotów, aż 94,9% to małe przeważnie
1-osobowe podmioty, należące do sektora prywatnego. Dominująca sekcja to budownictwo oraz handel i naprawy. Liczba pracujących ogółem wynosi 471, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych 839, są to najniższe wartości w powiecie strzyżowskim.

 

Walory krajobrazowe obszaru gminy, stwarzają duże możliwości rozwoju turystyki. Gmina Wiśniowa bogata jest w wiele atrakcji turystycznych, które zachęcają głównie do pieszych wędrówek szlakami turystycznymi oraz do uprawiania agroturystyki. Na terenie gminy funkcjonuje 6 gospodarstw agroturystycznych. Na terenie gminy zachowało się wiele zabytków architektury, które pochodzą z XVIII-XIX wieku. Są to głównie zabytki architektury sakralnej, takie jak: kościoły, kapliczki. (GUS)


GUS Gmina Wiśniowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej