wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Wiślica


GMINA WIŚLICA
(powiat buski)


Wiślica ma status gminy wiejskiej. Położona jest na terenie Niecki Nidziańskiej. Na jej obszarze rozciąga się Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia. Szczególne walory przyrodnicze regionu, specyficzną budowę geologiczną determinującą szatę roślinną z unikatową roślinnością stepową oraz faunę odnaleźć można w kilku rezerwatach przyrody, z których najatrakcyjniejszy to Skorocice. W dolinie Nidy oraz pobliskich starorzeczach, oczkach wodnych i stawach hodowlanych spotkać można rzadkie gatunki ptaków i wiele gatunków ryb słodkowodnych. Malownicze położenie urozmaicają zjawiska krasowe. Wiślica była stolicą państwa Wiślan. Jest to obszar o bogatej przeszłości sięgającej początków polskiej państwowości. Znajdujące się tu liczne zabytki są wyjątkowe w skali kraju. W połączeniu z pięknem krajobrazu czynią one Wiślicę niezwykle atrakcyjnym turystycznie obszarem.

Gospodarka gminy opiera się przede wszystkim na rolnictwie. Korzystny mikroklimat, dobre gleby i nieskażone środowisko naturalne sprzyjają produkcji zdrowej żywności. Dominują uprawy zbóż, a także rośliny pastewne, ziemniaki i warzywa.

Gminę zamieszkuje 5,7 tys. mieszkańców, tj. 7,7% ludności powiatu buskiego. Zajmuje ona obszar 100 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 56 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 4,2%. Niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, który obniżył się z minus 0,3‰ w 2002 r. do minus 3,5‰ w 2009 r. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast dodatnie saldo migracji, które w ostatnich latach jeszcze się poprawiło wynosząc w 2009 r. 6,5‰ (w 2002 r.– 2,5‰). Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Wiślicy 65 osób w wieku nieprodukcyjnym, co jest trzecim najniższym wynikiem w powiecie.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym dostęp do sieci wodociągowej należy do najlepszych w powiecie, natomiast niewiele osób dysponuje dostępem do gazu sieciowego. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wyniósł 91,3%, z kanalizacyjnej – 25,6%, natomiast z gazowej – 0,4%.

W gminie Wiślica prowadzi działalność 5,1% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 49 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie buskim 74. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Stosunkowo duży odsetek stanowią także przedsiębiorstwa budowlane. Gmina skupia 7,5% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 5 osób, w usługach rynkowych – 16, a nierynkowych – 26. (GUS)


GUS
Gmina Wiślica- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej