wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / koniński / Wilczyn


GMINA WILCZYN
(powiat koniński)


Gmina wiejska Wilczyn to jedna z mniejszych gmin powiatu konińskiego, położona na jego północnych krańcach, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Na obszarze 83 km2 mieszka 6,4 tys. osób osiedlonych w 20 miejscowościach wiejskich. Administracyjnie gmina jest podzielona na 16 sołectw. W gminie obserwuje się równowagę płci; współczynnik feminizacji wynosi 100. Analiza struktury wiekowej ludności wskazuje na stosunkowo duży udział ludzi młodych. Blisko 60% mieszkańców gminy Wilczyn ma mniej niż 40 lat, a najliczniejszy jest przedział wiekowy 20–29 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63% populacji gminy, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. więcej niż przeciętnie w powiecie konińskim i w województwie wielkopolskim.

Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny. Użytki rolne zajmują około 77% powierzchni, a działalność rolniczą prowadzi 850 indywidualnych gospodarstw rolnych, w większości małych i średnich. Gmina Wilczyn, a szczególnie jej zachodnia część, to tereny atrakcyjne turystycznie z nieskażonym środowiskiem naturalnym. Wody w jeziorach zaliczane są do pierwszej klasy czystości. Jeziora leżą w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy znajdują się, częściowo zbadane, pokłady wód geotermalnych. Około 10% powierzchni gminy zajmują obszary leśne stanowiące ważną ostoję dla rodzimych gatunków flory i fauny. Charakterystyczne dla gminy jest duże bogactwo ptaków. Występują tu także gatunki zaliczane do najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali Europy. Walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Wilczyn stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki. W roku 2009 w obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania na terenie gminy udzielono łącznie ponad 5 tys. noclegów.

W gminie Wilczyn działalność gospodarczą, poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, prowadzi ponad 330 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, budowlane i przetwórstwa przemysłowego. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 359 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 56, tj. ponad 2-krotnie mniejszy niż w powiecie konińskim i ponad 4-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 459 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 11,5%, tj. wyżej niż przeciętnie w powiecie konińskim i w województwie wielkopolskim.

Na 100 km2 przypada 152,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 96% mieszkańców. Sieć kanalizacyjna (27,4 km/100 km2) jest dostępna dla 33% mieszkańców.

Działalność inwestycyjna gminy Wilczyn skierowana jest przede wszystkim na dalszy rozwój infrastruktury technicznej, przede wszystkim rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz na ochronę środowiska. W 2009 r. całkowite wydatki budżetu gminy Wilczyn wyniosły 16765,3 tys. zł, z czego na cele majątkowe inwestycyjne przeznaczono 22,9%.(GUS)


GUS
Gmina Wilczyn   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej