wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • Lipówki zimą
  • Zima
  • OKOLICA WSI
  • doliny
  • Wąwóz
  • Kościół Parafialny
  • OKOLICA WSI
  • Widok na dolinę radoszczańską z wyżyn pól
  • Wąwóz lessowy w Radoszkach
  • Droga przez wieś - Radoszki


GMINA WILCZYCE
(powiat sandomierski)


Gmina Wilczyce posiada status jednostki wiejskiej. Zlokalizowana jest w obrębie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, w dolinie rzeki Opatówki, w bliskim sąsiedztwie Sandomierza. Przez Wilczyce przebiega Sandomierski Szlak Jabłkowy. Malownicze położenie, piękno przyrody, dziedzictwo historyczne (sięgające XIII w.) i nieskażone środowisko czynią ten region atrakcyjnym turystycznie.

Gospodarka gminy opiera się na rolnictwie. Żyzne gleby i dogodne warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi tego typu aktywności. Zaplecze rolnicze stanowi doskonałą bazę dla produkcji zdrowej żywności. Gmina pozbawiona jest uciążliwego przemysłu.

Gminę zamieszkuje 3,9 tys. osób, tj. 4,8% ludności powiatu sandomierskiego. Na obszarze 70 km2, jaki zajmuje daje to gęstość zaludnienia 55 osób/km2. Wilczyce są najsłabiej zaludnioną gminą w powiecie sandomierskim. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 4,4%. Niekorzystne zjawiska dotyczą także przyrostu naturalnego, który na przestrzeni lat 2002 i 2009 obniżył się z plus 0,5‰ do minus 6,6‰. Nie udało się powstrzymać procesu wyludniania się gminy. Znacznie więcej osób opuszcza gminę niż się w niej osiedla. Saldo migracji zmniejszyło się z plus 4,2‰ w 2002 r. do minus 5,6‰ w 2009 r. Wilczyce, podobnie jak gminy Łoniów i Samborzec mają jeden z niższych (po Sandomierzu i Dwikozach) wskaźników obciążenia demograficznego spośród wszystkich gmin w powiecie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 61 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 66,9% mieszkańców, natomiast z gazowej – 24,8%. Gmina nie posiada jeszcze sieci kanalizacyjnej.

W Wilczycach prowadzi działalność 2,2% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Jest to najniższy odsetek odnotowany w gminach powiatu sandomierskiego. Na 1000 ludności przypada 35 jednostek gospodarczych, podczas gdy przeciętnie w powiecie sandomierskim - 77. Dominują firmy z sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina grupuje 4,5% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Wilczyce są gminą o charakterze rolniczym. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudniona była 1 osoba, w usługach rynkowych – 5, a nierynkowych – 22.(GUS)


GUS
Gmina Wilczyce- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej