wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Wietrzychowice


GMINA WIETRZYCHOWICE
(powiat tarnowski)


Gmina wiejska Wietrzychowice położona jest w północnej części powiatu tarnowskiego, w dolinie rzeki Wisły, przy ujściu Dunajca. Obszar o powierzchni 48 km2 zamieszkały jest przez 4,1 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 85 osób na km2 - jest to najniższa wartość wśród 16 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymuje się na ujemnym poziomie i w ubiegłym roku wyniósł minus 8,5 promila. Natomiast saldo migracji od 2000 roku przyjmowało dodatnie wartości i w ubiegłym roku kształtowało się na poziomie 11 osób. Wyjątek stanowił rok 2004, kiedy było ono zerowe.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 148 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – po 22% - przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych oraz budownictwo. Sekcja przetwórstwa przemysłowego obejmuje natomiast 12% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosi 391, natomiast 188 osób zarejestrowanych jest jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżały 134, a przyjeżdżało na jej teren 87 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 25,9 m2 na 1 mieszkańca i jest to 2 wartość w powiecie. Gmina zajmuje 1 miejsce w powiecie pod względem dostępności do sieci wodociągowej (blisko 98%). Gorzej wypada natomiast pod względem rozwoju sieci kanalizacyjnej, do której dostęp ma 19% ludności - jest to 10 wartość wskaźnika w powiecie. Gmina na tle pozostałych w powiecie charakteryzuje się najwyższymi nakładami na środki trwałe służące ochronie środowiska – w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to 9 238 zł. Gmina posiada typowo rolniczy charakter – powierzchnia użytków rolnych stanowi 74% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych 9% obszaru gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Wietrzychowice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »