wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / węgrowski / Wierzbno
 • Świetlica
 • Świetlica
 • Medale za zasługi w OSP
 • Członkowie OSP w Jaworku
 • Wieś
 • Wieś
 • Z lotu ptaka
 • Drużyna OSP Wierzbno, 1978r.
 • Rejonowe Zawody Pożarnicze,1978r.
 • Przekazanie sztandaru OSP Wierzbno,1971r.
 • Uroczystości 50-lecia istnienia OSP w Wierzbnie, 1971r.
 • Przekazanie sztandaru OSP Wierzbno,2010r.
 • Druhowie OSP , lata 60.
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,1999r.
 • Druhowie z Czerwonki, 1926r.
 • Poczet sztandarowy OSP w Czerwonce,2010r.
 • 	Strażacy OSP Czerwonka, 1928r.
 • 	Druhowie OSP w Czerwonce,1924r.
 • Przekazanie sztandaru druhom z Czerwonki, 10 X 2010r.
 • Strażacy OSP Czerwonka, 2010r.
 • Nadanie złotego madalu "Za zasługi dla pożarnictwa",2010r.
 • Przekazanie sztandaru jednostce OSP w Krypach,10 X 2010r.
 • Strażacy OSP Krypy, 2010r.
 • Druhowie z Czerwonki, 1926r.


GMINA WIERZBNO
(powiat węgrowski)


Gmina Wierzbno jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu węgrowskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (3,0 tys.) i przedostatnią lokatę pod względem powierzchni (103 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 161 osób) i jeszcze większego ubytku naturalnego (minus 171 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 10,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 37,4%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 13,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1379 seniorów wobec 992.

Użytki rolne zajmują 76,3% powierzchni gminy, grunty leśne - 20,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,7%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 3,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 7,6 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1025 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 340, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (336). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania. W 2008 r. z wodociągu korzystało 30,5% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej i oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 147 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 488 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 76,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 91,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (27,2%), transportem i gospodarką magazynową (12,9%), budownictwem oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (po 12,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 40,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Wierzbno dojeżdżało z innych gmin 38 osób, a wyjeżdżało 155.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2426 zł i są niższe o 219 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 21 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 6 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Stoczek - 2741 zł, a ostatnie gmina wiejska Grębków - 2223 zł).(GUS)


GUS
Gmina Wierzbno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki