wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / koniński / Wierzbinek


GMINA WIERZBINEK
(powiat koniński)


Gmina wiejska Wierzbinek leży w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km2, zamieszkały przez 7,5 tys. ludności. W skład gminy wchodzi 65 miejscowości, a administracyjnie jest podzielona na 25 sołectw. Liczebnie nieznacznie przeważają mężczyźni, co potwierdza wartość współczynnika feminizacji kształtującego się na poziomie 99. Analiza struktury wiekowej ludności wskazuje na stosunkowo duży udział ludzi młodych. Blisko 60% mieszkańców gminy Wierzbinek ma mniej niż 40 lat, a najliczniejszy jest przedział wiekowy 20–29 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 61% populacji gminy, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. więcej niż przeciętnie w powiecie konińskim i województwie wielkopolskim.

Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne zajmują tu 80% powierzchni, a działalność rolniczą prowadzi około 1,3 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych zajmujących się głównie uprawą żyta i ziemniaków, ale także pszenicy, buraków cukrowych i warzyw. Tradycją gminy jest uprawa ziół, zwłaszcza majeranku, tymianku i mięty. Hoduje się także bydło i trzodę chlewną. Obok rolnictwa podstawę gospodarki stanowi drobne rzemiosło. W ostatnich latach gmina podjęła starania o przywrócenie upraw wierzby (od której pochodzi nazwa Wierzbinka) i upowszechnienia produkcji wyrobów wikliniarskich.

Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi działalność gospodarczą w gminie Wierzbinek, prowadzą 234 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, budowlane i związane z rolnictwem. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 451 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 60, tj. 2-krotnie mniejszy niż w powiecie konińskim i ponad 4-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 390 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 8,5%, tj. niższym aniżeli w powiecie konińskim, ale wyższym niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.

Na 100 km2 przypada 146,1 km sieci wodociągowej, z której korzysta 86% mieszkańców oraz zaledwie 0,3 km sieci kanalizacyjnej.

Działalność inwestycyjna gminy Wierzbinek skierowana jest przede wszystkim na dalszy rozwój infrastruktury technicznej. W 2009 r. całkowite wydatki budżetu gminy Wierzbinek wyniosły 20578,7 tys. zł. Na cele majątkowe inwestycyjne przeznaczono 22,6% tej kwoty.(GUS)


GUS
Gmina Wierzbinek   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej