wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / otwocki / Wiązowna


GMINA WIĄZOWNA
(powiat otwocki)


Gmina Wiązowna jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu otwockiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (10,7 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (102 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (plus 90 osób) i jeszcze większego przyrostu migracyjnego (saldo plus 1518 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 16,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 5,2%, a osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 14,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 676 seniorów wobec 561.

Użytki rolne zajmują 56,3% powierzchni gminy, grunty leśne – 37,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 5,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 8,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,6 pkt proc. niż w powiecie. Gmina położona jest częściowo na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 3778 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 352, tj. mniej niż średnio w województwie (383), oraz mniej niż w powiecie (362). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 158 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,4%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 77,1% ogółu ludności, z kanalizacji – 9,8%, z sieci gazowej – 24,9%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.)– 8,8%.

W gminie ma siedzibę 1206 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1122 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 70,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,4%), przetwórstwem przemysłowym (15,3%) oraz budownictwem (14,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,5% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (4,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Wiązowna dojeżdżało z innych gmin 1328 osób, a wyjeżdżało 967.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2753 zł i są wyższe o 108 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 111 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Otwock – 3003 zł, a ostatnie gmina wiejska Celestynów – 1933 zł).(GUS)


GUS
Gmina Wiązowna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki