wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / hrubieszowski / Werbkowice

Gmina Werbkowice położona jest w północno-zachodniej części Kotliny Hrubieszowskiej, która wchodzi w skład Wyżyny Zachodnio-Wołyńskiej, północno-zachodnia część gminy leży w obrębie Działów Grabowieckich. Przez teren Werbkowic przepływa sieć rzek, największą z nich jest rzeka Huczwa z licznymi dopływami.

 

Gminę zamieszkuje 9924 osoby na obszarze 187,2 km2. Daje to gęstość zaludnienia 53 osoby na km2.

 

Jest gminą o charakterze rolniczo-przemysłowym, z nastawieniem na przemysł rolno-spożywczy. Przemysł rozwija się tu przede wszystkim na bazie miejscowego surowca. Największym zakładem produkcyjnym w gminie jest Cukrownia Werbkowice. Występują tu gleby typu czarnoziemy, brunatne, jak również torfowo-bagienne. W uprawach dominują zboża i buraki cukrowe. Użytki rolne zajmują 86,3 % powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to grunty orne. Lasy zajmują obszar 1415 ha, co stanowi 7,6 % powierzchni gminy. Przeważają lasy mieszane.

 

Na terenie gminy działa 436 podmiotów gospodarki narodowej prowadzące różnorodna działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 342. Pracujących ogółem w gminie jest 947 osób. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 561 osób a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,3%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 8,6% beneficjentów

 

Zasoby mieszkaniowe Werbkowic to 3085 mieszkań. W 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania w budownictwie indywidualnym. Z sieci wodociągowej korzysta w gminie 35,6% ogółu ludności zaś z sieci kanalizacyjnej 15,9%.

 

W regionie Werbkowic panują korzystne warunki turystyczne. W okolicy Wronowic znajduje się jezioro Humiczne, które charakteryzuje się występowaniem rzadkich i chronionych gatunków fauny. Można tu spotkać również liczne pomniki przyrody. (GUS)


GUS Gmina Werbkowice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki