wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / wejherowski / Wejherowo


GMINA WEJHEROWO
(powiat wejherowski)

 


Gmina wiejska Wejherowo położona jest we wschodniej części województwa pomorskiego, na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gmina ma charakter rolniczo-usługowy. Prawie 59% powierzchni gminy zajmują lasy – lesistość jest jedną z najwyższych w województwie. W jej granicach znajduje się 71 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 32,7% powierzchni gminy.

 

Gminę zamieszkuje 20950 osób, co na obszarze równym 194 km2 wskazuje na dość wysoką gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 261 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 351 osób).

 

W 2009 r. w gminie Wejherowo oddano do użytkowania 221 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 242 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, z której korzysta 72,0% ogółu ludności gminy.

 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1759 podmiotów gospodarczych (840 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 3762 osoby.

 

W 2009 r. wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 9431,9 tys. zł i w całości zostały przeznaczone na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (37,5% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 1621 i 877 uczniów.

 

Gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Na jej terenie znajdują się 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 13106 noclegów dla 8489 osób, w tym dla 2555 turystów zagranicznych.(GUS)


GUS Gmina Wejherowo  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki