wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Koza w lesie
 • Cmentarz
 • łąka
 • Jezioro
 • Przyroda
 • Krajobraz
 • Cmentarz
 • Wisła
 • Łabędzie
 • ;D
 • Wisła
 • :)
 • ...
 • Widok
 • Jesienny las
 • Droga w lesie
 • Paśnik w Nowowiejskim lesie
 • Pomnik
 • Malownicza droga do lasu
 • Koza na tle pola
 • Zima 2010r.
 • Krajobraz


GMINA CHEŁMNO
(powiat chełmiński)


Gmina wiejska Chełmno leży na historycznej Ziemi Chełmińskiej, otaczając z trzech stron miasto Chełmno i zajmuje obszar 113 km2 zamieszkiwany przez 5,3 tys. osób. Przeciętnie na 100 mężczyzn przypadało 98 kobiet. W strukturze wiekowej ludności wyróżnia się wysoki w porównaniu z innymi gminami udział osób w wieku przedprodukcyjnym oraz niski udział osób w wieku poprodukcyjnym (wynoszący odpowiednio: 26% i 12%). W 2009 r. w gminie odnotowany dodatni przyrost naturalny (w przeliczeniu na 1000 osób wyniósł 5,7 plasując gminę na 11 miejscu w rankingu gmin województwa kujawsko-pomorskiego) oraz ujemne saldo migracji (na poziomie minus 1,7 w przeliczeniu na 1000 osób).

W gminie w końcu 2009 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON było 241 podmiotów gospodarczych, w tym 234 w sektorze prywatnym. W przeliczeniu na 1000 osób było to jedynie 45 podmiotów, co w porównaniu z pozostałymi gminami województwa ulokowało gminę Chełmno na 131 pozycji.

W gminie słabo rozwinięta jest sieć wodno-kanalizacyjna – według szacunków w 2008 r. odsetek w ogólnej zbiorowości ludności korzystającej z sieci wyniósł: wodociągowej 73%, a kanalizacyjnej – 2% (plasując gminę bardzo nisko w rankingu województwa, odpowiednio na miejscach: 129 i 139).

W 2009 r. użytki rolne obejmowały powierzchnię 8,2 tys. ha, a lasy 1,4 tys. ha. Istotnym warunkiem kształtującym rozwój rolnictwa w gminie są bardzo dobrej jakości gleby.

Obszar gminy położony na skraju wysoczyzny morenowej, oddzielonej od Wisły terasą zalewową, w której rozwinęły się urodzajne gleby madowe i utworzyły się jeziora nadrzeczne. Największe z nich to jezioro Starogrodzkie (34 ha) i Stara Wisła (19,4 ha).

Największy wpływ na malowniczość krajobrazu ma unikalna fauna i flora tego terenu. Przez teren gminy prowadzą szlaki turystyczne: żółty –„Rezerwat przyrody”, zielony do „Starego Chełmna” i czerwony do „Zamków i martyrologii”. Pod ochroną prawną znajdują się dęby z rezerwatu Ostrów Panieński i roślinność stepowa na Górze Wawrzyńca. Ważnymi obiektami turystycznymi są m.in. Starogród, pozostałości osadnictwa holenderskiego oraz Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie. W 2009 r. gmina poniosła stosunkowe wysoki nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej – w przeliczeniu na 1 mieszkańca było to 175 zł (7 lokata w województwie).(GUS)


GUS
Gmina Chełmno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki