wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / łobeski / Węgorzyno


GMINA WĘGORZYNO
(powiat łobeski)


Gminę Węgorzyno według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 7397 osób, w tym 3665 kobiet (tj. 50% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 58 osób (tj. 0,78%). W gminie Węgorzyno liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 62,8 w 2005 r. spadła do 59,5 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 430 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 13,5%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (24,4%) oraz budownictwo (22,1%). Na 1000 ludności przypadało 58 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 85). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,1% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (75,6%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 636 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 13,7% (w powiecie 14,5%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 2348 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 161250 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 68,5 m kw., w 2008 r.- 68,7 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,8 m kw., w 2008 r.- 21,9 m kw.). W gminie w 2008 r. 83,5% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 35,4%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 8 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 587 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Węgorzyno  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki