wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / zgorzelecki / Węgliniec
 • Tablice informacyjne
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Kościół ewangielicki przed wojną
 • Zajazd "Sosnówka"
 • Zajazd "Sosnówka"
 • Ruszów na starych widokówkach
 • Ruszów w okresie II wojny św.
 • Dworzec kolejowy w Ruszowie obecnie
 • Dworzec kolejowy w Ruszowie przed 1945 r.
 • Widokówka z dawnego Ruszowa
 • Remont dawnego kościoła ewangelickiego
 • Dawny kościół ewangelicki
 • Ruszów, widok z 1901 roku
 • OSP Ruszów
 • OSP Ruszów
 • Strażackie szkolenie na bagnach
 • Remiza OSP Ruszów
 • Remiza OSP Ruszów
 • Las nadleśnictwa

Gmina Węgliniec

GMINA WĘGLINIEC
(powiat
zgorzelecki) 


Gmina miejsko-wiejska Węgliniec położona w północnej częścią powiatu zgorzeleckiego. Ponad 83% powierzchni gminy stanowią lasy, przede wszystkim sosnowe, które są prawdziwym bogactwem dostarczającym surowca dla przemysłu drzewnego, przetwórstwa runa leśnego i gospodarki łowieckiej. Występują tu również nieliczne lasy bukowe oraz mieszane. W pobliżu Węglińca znajduje się rezerwat przyrody o powierzchni 3,9 ha. Rosnąca tu sosna błotna jest osobliwością na skalę europejską. Charakterystycznym elementem krajobrazu wokół Węglińca są śródleśne stawy hodowlane, a zwłaszcza opuszczone stawy i oczka wodne, gdzie można spotkać stanowiska unikatowych roślin torfowiskowych.

Obszar gminy zajmuje 338,2 km2, z czego 8,7 km2 obejmuje obszar miasta. Sieć osadniczą tworzą miasto Węgliniec i 9 miejscowości wiejskich. Miasto i gminę zamieszkuje 8,6 tys. osób, z tego 34,3% żyje w mieście. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 25 osób na 1 km2 (166. lokata wśród wszystkich gmin w województwie). W gminie Węgliniec na przestrzeni lat obserwuje się systematyczne zmniejszenie liczby ludności.

Na terenie gminy działa 676 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym 56,5% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,8% podmiotów gminy), obsługa rynku nieruchomości (22,8%) oraz przemysł i budownictwo (18,8%). Niespełna 46% z ogółu pracujących (632 osób) związanych jest z działalnością transport i gospodarka magazynowa, a 8,6% rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (8,6%).

Na terenie gminy sklasyfikowanych jest 10 pomników przyrody. W skali gminy użytki role zajmują zaledwie 10,7% całkowitej powierzchni gminy.

Dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca w gminie Węgliniec wynoszą 859 zł (150. lokata wśród gmin w województwie). Biorąc pod uwagę wydatki gminy na 1 mieszkańca wynoszące 2452 zł Węgliniec zajmuje 134. miejsce spośród wszystkich gmin w województwie. (GUS)

 

GUS
Gmina Węgliniec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »