wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA WARLUBIE
(powiat świecki)


Warlubie położone jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim, Skupia na swoim obszarze 9 sołectw z 39 miejscowościami wiejskimi. Pod względem zajmowanej powierzchni, jest jedną z większych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 201 km2 i pod tym względem lokuje się na 15 miejscu wśród 144 gmin województwa. Stanowi 13,6 % powierzchni powiatu świeckiego. Gmina należy do średnich pod względem liczby mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W 2009 r. zamieszkana była przez 6,6 tys. osób. Gęstość zaludnienia w gminie była niska, wynosiła 33 osoby na km2 (tylko 9 gmin odnotowało niższą wartość tego wskaźnika). Zarejestrowani bezrobotni stanowili w ubiegłym roku 13 % ludności w wieku produkcyjnym; w grupie kobiet było to 17 %.

W 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 352 podmioty gospodarki narodowej (w tym 335 podmiotów do 9 pracujących), należące głównie do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

W poprzednim roku oddano do użytkowania 10 mieszkań (wzrost o 67 % w stosunku do 2008 r.). Budownictwo mieszkaniowe warunkuje rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 51,5 km sieci wodociągowej i 15,7 km sieci kanalizacyjnej. Z instalacji wodociągowej korzystało 68% ogółu ludności i był to niski wskaźnik na tle pozostałych gmin województwa — dał dopiero 138 miejsce. Sieć kanalizacyjna używana była przez 32% mieszkańców (81 lokata).

Użytki rolne w 2009 r. zajmowały 6,9 tys. ha stanowiąc 34% powierzchni gminy. Lasy pokrywały 11,2 tys. ha, czyli 56% ogólnej powierzchni. Pod względem lesistości gmina zajęła 8 miejsce w województwie. Gmina Warlubie charakteryzuje się 30% udziałem obszarów przyrodniczych prawnie chronionych w powierzchni ogólnej. W 2009 r. zajmowały one powierzchnię 6,1 tys. ha. Na obszarze gminy funkcjonują 3 obszary zaliczane do sieci Natura 2000: Bory Tucholskie, Krzewiny, Sandr Wdy. Piękno krajobrazu dopełnia 16 pomników przyrody. Walory przyrodnicze warunkują z pewnością zainteresowanie turystów. W 2009 r. w jedynym turystycznym obiekcie zbiorowego zakwaterowania udzielono 941 noclegów, co stanowiło 1,6 % noclegów udzielonych w powiecie świeckim.(GUS)


GUS
Gmina Warlubie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki