wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

Gmina Waganiec położona jest nad Wisłą, w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 55 km2 i składa się z 29 miejscowości zorganizowanych w 23 sołectwach. Ludność gminy liczy 4,4 tys. mieszkańców. Przyrost naturalny w 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł 6,5, co plasuje gminę na 5 miejscu w rankingu gmin województwa. Waganiec pod względem użytkowania terenu zalicza się do obszaru typowo rolniczego. Użytki rolne w 2009 r. zajmowały powierzchnię 4885 ha, co stanowiło 90% jej obszaru.

Na terenie gminy w 2009 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON było 237 podmiotów gospodarki narodowej, z czego udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 78%. Z danych wynika, że na 1000 ludności w gminie zarejestrowane były 54 podmioty gospodarki narodowej, zajmujące się głównie sferą handlowo-usługową, dotyczącą szczególnie obsługi rolnictwa, jak np. młyny zbożowe, piekarnie, przetwórstwo płodów rolnych, stacja paliw i sklepy.

Gmina Waganiec w infrastrukturze komunalnej dysponuje zaspokajającą potrzeby mieszkańców siecią wodociągową oraz częściowo kanalizacyjną. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 195,9 km sieci wodociągowej i 15,4 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosiła 81% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 26%. Na obszarze gminy zlokalizowana jest jedna komunalna oczyszczalnia ścieków położona w miejscowości Wójtówka.

Obserwujemy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W 2009 r. oddano do użytkowania 11 mieszkań, co w porównaniu z poprzednim rokiem daje wzrost o 6 lokali. Pod koniec 2009 r. w zasobach mieszkaniowych znajdowały się 1296 mieszkania o średniej powierzchni 75,5 m2.

Czysta woda z ujęć głębinowych oraz przepiękne tereny nadwiślańskie mogą zachęcać do rozwoju bazy turystycznej. Obszar gminy znajduje się na terenie Doliny Dolnej Wisły wpisanej do rejestru Natura 2000. W 2009 r. na terenie gminy znajdował się 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym udzielono 4,4 tys. noclegów, w tym 39 turystom zagranicznym. Walory turystyczne regionu wzbogaca obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 2213 ha oraz 1 pomnik przyrody. Niestety gmina Waganiec charakteryzuje się niewielką lesistością wynoszącą 1% powierzchni gminy. Największe skupiska znajdują się we wschodniej części gminy, wzdłuż rzeki Wisły – głównie drzewostany liściaste.(GUS)


GUS
Gmina Waganiec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki