wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / poddębicki / Uniejów


GMINA UNIEJÓW
(powiat poddębicki)


Gmina Uniejów wśród 6 gmin powiatu poddębickiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (7,1 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (129 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 243 osoby) i ubytku naturalnego (369 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,5% do 17,8%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 19,5% do 21,2%.

Użytki rolne zajmują 83,6% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,3 %. Wskaźnik lesistości jest niższy o 11,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 6,7 pkt proc. niższy niż w powiecie .

Liczba zamieszkanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 382. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 16,3%. Z wodociągu korzysta 85,9% ogółu ludności, z kanalizacji 35,2%, na terenie gminy nie ma sieci gazowej.

W gminie ma siedzibę 595 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 87,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (36,6%), budownictwem (15,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,6 %).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,6%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 122 osoby, a wyjeżdżało 466.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 4464 zł i były wyższe o 2041 zł od średniej wojewódzkiej i o 1568 zł od średniej powiatowej.

Obszary prawnie chronione stanowią 47,5% powierzchni gminy. Dzięki rozwojowi obiektów turystycznych opartych o uniejowskie wody termalne oraz lokalnym zabytkom i dobrze rozwiniętej bazie noclegowej, gmina stała się ważnym punktem na mapie turystycznej województwa. ( GUS)


GUS
Gmina Uniejów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki