wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / niżański / Ulanów
 • Chata we wsi
 • DSC_0268
 • Cmentarz.
 • DSC_0188
 • Kościół.
 • Kościół.
 • Kościół.
 • DSC_0379
 • DSC_0609
 • DSC_0191
 • DSC_0115
 • DSC_0089
 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0065
 • DSC_0410
 • DSC_0408
 • DSC_0404
 • DSC_0376
 • DSC_0392
 • CSC_0442
 • CSC_0041
 • _CSC0216
 • _DSC0204


GMINA ULANÓW
(powiat niżański)

 


Gmina miejsko-wiejska Ulanów położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, pośrodku powiatu niżańskiego. Ulanów jako osada istniał już około 900 lat temu, jest to miasto słynące z flisactwa, położone w widłach dwóch rzek Sanu i Tanwi, w pobliżu dużych kompleksów leśnych. Bliskie sąsiedztwo rzek, w tym szczególnie Tanwi sprzyja powstawaniu mikroklimatu nasyconego jodem. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg gmina posiada dogodne połączenia komunikacyjne z sąsiednimi miastami.

 

Gminę tworzy 14 miejscowości, obejmując obszar 119 km2, a zamieszkuje 8565 osób, co wskazuje na niską gęstość zaludnienia (72 osoby na 1 km2) – w całym województwie wskaźnik wynosi 118 osób na 1 km2. W strukturze demograficznej ludności, podobnie jak w całym powiecie i województwie przeważają kobiety (współczynnik feminizacji wynosi 101). Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi 63,9% (w województwie podkarpackim 63,8%).

 

Ulanów jest gminą o charakterze rolniczym. Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują obszar 6456 ha, co stanowi 54,1% ogólnej powierzchni gminy. Lasy stanowią 40,0% powierzchni gminy.

 

Większość gminy jest zwodociągowana. Na 100 km2 przypada 95,2 km sieci wodociągowej i 59,2 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowi 93,7% ludności gminy, z sieci kanalizacyjnej 44,1% a z sieci gazowej 40,5%.

 

W gminie zarejestrowanych jest 399 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają podmioty zajmujące się handlem i naprawami (26,3%), budownictwem (14,0%) i działalnością przemysłową (12,8%). Liczba pracujących na 1000 ludności wynosi 57 osób i jest to jeden z niższych wskaźników wśród gmin powiatu (dla powiatu 97). W 2009 r. zarejestrowanych było 689 osób bezrobotnych, o 152 więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wynoszą 2364 zł, wydatki 2366 zł, z czego wydatki na oświatę i wychowanie 845 zł.

 

Na terenie gminy znajduje się 16 pomników przyrody. Ze względu na walory przyrodnicze, mikroklimat nasycony jodem, piękne widoki, zabytki i tradycje rozwija się turystyka. Znajdują się tu 4 gospodarstwa agroturystyczne.(GUS)


GUS Gmina Ulanów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej