wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / strzelecki / Ujazd
  • Kościół w Sieroniowicach
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Jaryszów i Kolonia Jaryszów
  • Widok z lotu ptaka na okolice Jaryszowa.
  • Widok z lotu ptaka na okolice wsi.
  • Panorama okolicy
  • Kolonia Jaryszów z lotu ptaka.
  • Centralna część wsi.


GMINA UJAZD
(powiat strzelecki)


Gmina Ujazd leży w granicach administracyjnych powiatu strzeleckiego. Na obszarze 83 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 6,2 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 26 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 2, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 2,40. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 10 i 12 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 8 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 107 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 94,8% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 64,4%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,3 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 86,5 plasując gminę na 46 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 5,2%.Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 2 986 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 23,2% wydatków budżetu gminy ogółem (1 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,4% (53 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Ujazd - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki