wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / hrubieszowski / Uchanie
 • Zdjęcie satelitarne Rozkoszówki
 • Obchody rocznicy wubuchu II wojny światowej
 • Obchody rocznicy wubuchu II wojny światowej, kombatanci AK
 • Obchody rocznicy wubuchu II wojny światowej
 • Obchody rocznicy wubuchu II wojny światowej
 • Obchody rocznicy wubuchu II wojny światowej
 • Figura Matki Bożej, obchody rocznicy wubuchu II wojny św.
 • Obchody rocznicy wubuchu II wojny światowej
 • Figura Matki Bożej, obchody rocznicy wubuchu II wojny św.
 • Otwarcie drogi
 • Otwarcie drogi do Aurelina
 • Kuźnia
 • Dzieci
 • Młodzież
 • Pomnik Stanisława Staszica
 • Uroczystości szkolne -Szkoła Powszechna
 • Czyn społeczny
 • Spichlerz
 • Szkoła Powszechna
 • Przyroda
 • Krajobraz
 • Przyroda
 • Krajobraz
 • Świetlica wiejska


GMINA UCHANIE
(powiat hrubieszowski)

 


Gmina Uchanie leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, na obszarze Działów Grabowieckich. Przez jej teren przepływają dwie rzeki Białka i Wełnianka. Gminę zamieszkuje 4830 osób na obszarze 120,6 km2. Daje to gęstość zaludnienia 40 osób na km2.

 

Gmina Uchanie ma charakter typowo rolniczy. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają dobre gleby. W uprawach dominuje pszenica, buraki cukrowe oraz ziemniaki. Użytki rolne zajmują 81,5 % powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to grunty orne.

 

Lasy w gminie zajmują obszar 1898 ha , co stanowi 15,7 % jej powierzchni. Są rozproszone i rozdrobnione, w związku z tym nie tworzą większych kompleksów leśnych. Najczęściej występują tu lasy mieszane.

 

Na terenie gminy działa 171 podmiotów gospodarki narodowej, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 123. Pracujących ogółem na koniec 2009 roku było 302 osoby. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 283 osoby a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,9%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 8,7% beneficjentów

 

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1638 mieszkań. W 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania w budownictwie indywidualnym. Z sieci wodociągowejkorzysta w gminie 31,4% mieszkańców a z sieci kanalizacyjnej tylko 12,0% ogółu ludności gminy.

 

Gmina posiada wspaniałe warunki turystyczne. Lasy, oraz górzysto-pagórkowate tereny: Białowód, Glinisk i Rokoszówki stanowią atrakcję dla zwiedzających . Ciekawe dla zwiedzających są również alejki grabowe, kasztanowe i klonowe. W miejscowości Gliniska położony jest jeden z nielicznych w Europie rezerwat faunistyczny o powierzchni 34 ha.(GUS)

 

GUS Gmina Uchanie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki