wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA TYCHOWO
(powiat białogardzki)


Gminę wiejską Tychowo według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwały 7043 osoby, w tym 3482 kobiety (tj. 49% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 70 osób (tj. 0,99%). W gminie Tychowo liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 59,1 w 2005 r. spadła do 55,1 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 439 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 11,1%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (24,6%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (17,8%) Na 1000 ludności przypadały 62 podmioty gospodarki narodowej (w powiecie 101). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 94,1% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (81,5%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 992 osoby. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 21,8% (w powiecie 16,2%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiły 2202 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 158543 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 71,7 m kw., w 2008 r.- 72 m kw.) natomiast nie uległ zmianie przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22,5 m kw., w 2008 r.- 22,5 m kw.). W gminie w 2008 r. 91% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 47,5%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 6 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 736 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Tychowo  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki