wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / oleśnicki / Twardogóra


GMINA TWARDOGÓRA
(powiat oleśnicki)


Gmina miejsko–wiejska Twardogóra leży w powiecie oleśnickim. W skład jej wchodzi jedno miasto – Twardogóra, 19 miejscowości wiejskich oraz 18 sołectw. Jej powierzchnia wynosi 167,9 km2 (16,0% powierzchni powiatu), w tym miasta 8,3 km2 (0,8%). Gmina zajmuje obszar Wzgórz Trzebnickich i Wzgórz Twardogórskich. Liczba mieszkańców wynosi 12,9 tys. osób (12,4% ludności powiatu oleśnickiego), z czego 52,8% zamieszkuje miasto. Na 100 mężczyzn przypada średnio 101 kobiet. Współczynnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie 77 osób na 1 km2 (w powiecie 99 osób na km2). Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 448 (Milicz– –Syców), gmina posiada także bezpośrednie połączenie kolejowe z Oleśnicą i Ostrowem Wielkopolskim. Gmina jest w 90,9% zwodociągowana i w 49,5% skanalizowana (dotyczy to głównie mieszkańców miasta); 8,8% ludności korzysta z sieci gazowej.

Spośród 901 jednostek gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w końcu 2009 roku, do sektora prywatnego należało 838 podmiotów (co stanowiło 93,0% ogółu). Wśród jednostek gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Twardogóra najwięcej związanych było z sekcjami: przetwórstwo przemysłowe (28,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,5%) oraz budownictwo (8,5%). Dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (77,0% ogółu wszystkich zarejestrowanych podmiotów). W końcu 2009 r. w gospodarce pracowało 3655 osób, a zdecydowana ich większość (80,4%) związana była z sektorem przemysłowym i budowlanym. Znaczne możliwości rozwoju gminy łączą się z lokalizacją na jej terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” o obszarze 4,4 ha stanowiącej atrakcyjne miejsce dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Mimo, iż ukształtowanie terenu i stan środowiska naturalnego jest dużym atutem jeśli chodzi o atrakcyjność turystyczną tego terenu, w gminie nie ma turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi 8,0% powierzchni gminy (1283,0 ha powierzchni gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy). Na jej terenie sklasyfikowane są 2 pomniki przyrody. Lasy stanowią 45,1% ogólnej powierzchni. Powierzchnia użytków rolnych w gminie Twardogóra wynosi 8116 ha (48,3% powierzchni gminy), z czego 63,2% stanowią grunty orne.

Warto wspomnieć, iż gmina Twardogóra to absolutny lider pod względem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca (708,84 zł – 1 lokat pośród gmin województwa dolnośląskiego).(GUS)

 

GUS
Gmina Twardogóra - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »