wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / białostocki / Turośń Kościelna


GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA
(powiat białostocki)


Turośń Kościelna jest jedną z 6 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu białostockiego. Około 1/10 powierzchni gminy leży na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Powierzchnia gminy wynosi 140 km2, co plasuje ją w gronie mniejszych gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 5,6 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 4% ludności powiatu i niespełna 0,5% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (40 osób na km2 wobec 47 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (64%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,4 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 7,2 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 385 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (27%), budownictwo (niespełna 14%) oraz przetwórstwo przemysłowe (niecałe 13%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja artykułów spożywczych oraz naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 89% osób korzysta z wodociągu, 22% – z kanalizacji oraz 12% – z gazu.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią nieco ponad 11% powierzchni.(GUS)


GUS
Gmina Turośń Kościelna  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki