wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / opolski / Turawa
  • Turawa z lotu ptaka
  • Kadłub Turawski z lotu ptaka
  • Bierdzany z lotu ptaka
  • Widok z lotu nptaka
  • Dom z "murem pruskim"
  • Kadłub- 700 lat
  • Jezioro Srebrne


GMINA TURAWA
(powiat opolski)


Gmina Turawa leży w granicach administracyjnych powiatu opolskiego. Na obszarze 171 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 9,6 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 13 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–1), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 3,79. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 5 i 10 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 17 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 67 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 86,0% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 36,7%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,8 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 88,8 plasując gminę na 42 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,3%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 370 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 17,7% wydatków budżetu gminy ogółem (5 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 8,9% (48 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Turawa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki