wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / turecki / Tuliszków


GMINA TULISZKÓW
(powiat turecki)


Gmina Tuliszków leży w północno-zachodniej części powiatu tureckiego. Podzielona jest na 15 sołectw. Zajmuje obszar 150 km2 zamieszkały przez 10,5 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 44% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie wyższym niż w województwie ale niższym niż w powiecie.

Obszary leśne zajmują 30,1% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 29,6%. Na terenie gminy znajdują się 23 pomniki przyrody. Na uwagę zasługują XIX-wieczne parki dworskie usytuowane na obszarze gminy. Można tu podziwiać m.in. park w Tuliszkowie z efektownym drzewostanem oraz późno klasycystycznym dworkiem i spichrzem.

Gmina Tuliszków ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu 63% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 446 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 834 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 80, tj. ponad 2,5-krotnie mniej niż w powicie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, według stanu na koniec roku wynosiła 599 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 98,7 km sieci wodociągowej, z której korzysta 90% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Tuliszków posiada również sieć kanalizacyjną (13,5 km/100 km2) dostępną dla 24% mieszkańców (w województwie dla 60%).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Tuliszków wydatkowano łącznie 26235,5 tys. zł, z czego 21,9% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina  Tuliszków  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej