wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Tuczępy


GMINA TUCZĘPY
(powiat buski)


Tuczępy mają status gminy wiejskiej. Położone są w północno wschodniej części powiatu buskiego na obszarze Niecki Nidziańskiej. Malowniczy teren z licznymi pagórkami oraz gęstą siecią kanałów i małych cieków wodnych stanowi dobre miejsce do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Zachodnie tereny gminy znajdują się w obrębie Chmielnicko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na stosunkowo dużej powierzchni rozciągają się lasy charakteryzujące się bogatym drzewostanem i runem leśnym zamieszkane przez liczne gatunki zwierząt. Występujące tu zasoby surowców mineralnych, takich jak siarka, iły, piaski i żwiry stwarzają możliwości rozwoju przemysłu. Inwestowaniu sprzyja znajdująca się na terenie gminy Specjalna Strefa Ekonomiczna. Potencjalnym atutem może stać się biegnąca tędy linia kolejowa LHS z niewykorzystaną bocznicą w Rzędowie stwarzającą możliwość rozwoju spedycji towarów.

Tuczępy zamieszkuje 3,9 tys. mieszkańców, tj. 5,3% ludności powiatu buskiego. Zajmują one obszar 84 km2 i należą do jednostek słabo zaludnionych. Liczba ludności na 1 km2 wynosi 46 osób i jest najniższa w powiecie. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 1,4%. Pomimo poprawy nadal niekorzystnie kształtował się przyrost naturalny, który w 2009 r. wyniósł minus 2,3‰ (w 2002 r. był jeszcze niższy – minus 3,3‰). Proces wyludniania się gminy ogranicza saldo migracji, które pozostaje dodatnie. W 2009 r. wynosiło ono 0,5‰, natomiast w 2002 r. było nawet wyższe – 2,5‰. Gmina charakteryzuje się relatywnie wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Tuczępach 68 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Szczególnie korzystnie wygląda wyposażenie w wodociąg, które jest najlepsze w powiecie, jak również wyraźnie lepsze od średniej w województwie. Z sieci wodociągowej korzysta 95,4% mieszkańców, kanalizacyjnej – 7,6%, a gazowej – 34.0%.

W gminie prowadzi działalność 3,4% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 48 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie buskim 74. Dominują firmy z sekcji budownictwo oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina skupia 5,5% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Oprócz rolnictwa znaczna grupa osób pracuje w przemyśle i budownictwie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w sektorze tym zatrudnione były 133 osoby (zdecydowanie najwięcej w powiecie). W usługach rynkowych było to 20 osób, a nierynkowych – 25. (GUS)


GUS
Gmina Tuczępy- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej