wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / bytowski / Tuchomie


GMINA TUCHOMIE
(powiat bytowski)


Gmina Tuchomie położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego. Obszar gminy podzielony jest na 12 sołectw i obejmuje 13 miejscowości.

Gminę zamieszkują 4022 osoby, co na obszarze równym 107 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia (38 osób/km2) wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności spowodowany głównie dodatnim przyrostem naturalnym (plus 28 osób).

W 2009 r. w gminie Tuchomie oddano do użytkowania 7 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 246 mieszkań. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Z sieci wodociągowej korzysta 84,9% ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 54,1% mieszkańców.

Gmina ma charakter rolniczy. Poza tym rozwija się tutaj turystyka, przemysł i budownictwo. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 247 podmiotów gospodarczych (61 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 9 osób i więcej wynosi 450 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 99,4 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 3612,7 tys. zł, z czego 97,4% stanowiły wydatki inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (37,4% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 349 i 186 uczniów.

Gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Położona jest ona w granicach otuliny Parku krajobrazowego „Dolina Słupi”, a na jej terenie znajduje się najwyższe wzniesienie Pojezierza Zachodniopomorskiego – Góra Siemierzycka. Występują tutaj też unikatowe w skali europejskiej torfowiska wysokie typu kotłowego oraz bardzo rzadka roślinność i ptactwo. Lasy zaś zajmują 2643,1 ha (24,8% powierzchni gminy). Turystyczną bazę noclegową stanowi 1 obiekt zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa agroturystyczne. W 2009 r. udzielono 1204 noclegów, z których skorzystały 623 osoby, w tym 32 turystów z zagranicy.(GUS)

 

GUS
Gmina Tuchomie  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki