wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / kraśnicki / Trzydnik Duży
  • Park przy Ośrodku
  • Brama wjazdowa do Ośrodka
  • Boisko sportowe
  • Ośrodek
  • Altana w parku przy Ośrodku
  • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  • Ośrodek
  • Kościół  pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  • Wjazd do wsi


GMINA TRZYDNIK DUŻY
(powiat kraśnicki)


Gmina Trzydnik Duży położona jest w południowej części województwa lubelskiego. Leży na granicy dwóch obszarów rolniczo - klimatycznych: Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku 6,9 tys. osób, na obszarze 104,1 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 66 osób/km2, przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 98. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało głównie wielkości ujemne, tylko w roku 2005 było ono dodatnie. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał ujemne wielkości. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o 3%. Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny spadek udział ludności w wieku przedprodukcyjnym z 23,7% w 2002 roku do 19,6% na koniec 2009 roku.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowiły 89,9% ogólnej powierzchni gminy, a 7,4% (758ha) grunty leśne. Działalność rolnicza była ukierunkowana na uprawę zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków, rzepaku, malin, porzeczek oraz sadownictwo.

W roku 2009 84,8% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, a niewiele ponad 40% z gazu sieciowego, brak było natomiast sieci kanalizacyjnej.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 257 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 234 to podmioty prywatne. Prawie 94,6% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 10,6%.

Walory krajoznawcze gminy stwarzają wspaniałe warunki do odpoczynku i rekreacji. Na jej terenie znajduje się

16 pomników przyrody, osobliwością jest źródlisko - wywierzysko kredowe w Łychowie Gościeradowskim. (GUS)

 

GUS
Gmina Trzydnik Duży - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki