wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / lęborski / Cewice
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół
 • Jezioro
 • Krzyże z nagrobków cmentarza ewangielickiego.
 • Krajobraz wsi i okolicy
 • Jezioro Święte, krajobraz wsi i okolicy
 • Bliżej Jezioro Święte a w dali Jezioro Kamienickie
 • Cewice z lotu ptaka
 • Cewice z lotu ptaka
 • Cewice z lotu ptaka
 • Cewice z lotu ptaka
 • Łebunia
 • Siemirowice z lotu ptaka
 • Stacja kolejowa
 • Most
 • Kościół
 • ul. Drewniana
 • Park:)
 • Pałac
 • Kościół
 • uczniowie Szkoły Podstawowej
 • pola...
 • ...


GMINA CEWICE
(powiat lęborski)


Gmina Cewice położona jest w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Gmina ma charakter rolniczy. Blisko 60% jej powierzchni zajmują lasy, a lesistość jest jedną z najwyższych w województwie. W jej granicach znajduje się 21 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 50,3% powierzchni gminy.

Gminę zamieszkuje 7039 osób, co na obszarze równym 188 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 61 osób).

W 2009 r. w gminie Cewice oddano do użytkowania 12 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 300 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 77,3% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 58,4%.

Na terenie gminy zarejestrowane są 462 podmioty gospodarcze, (66 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 465 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 61,3 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 695,6 tys. zł i w całości przeznaczone zostały na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (43,6% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 590 i 319 uczniów.(GUS)


GUS
Gmina Cewice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki