wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / żarski / Trzebiel


GMINA TRZEBIEL
(powiat żarski)


Trzebiel jest gminą wiejską położoną w zachodniej części powiatu żarskiego, przy granicy polsko-niemieckiej. Obszar o powierzchni 166 km2 zamieszkuje 5,8 tys. osób. Sukcesywnie zmniejsza się liczba ludności wskutek niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji wewnętrznych. W porównaniu do 2000 r. stan populacji zmniejszył się o 2,6%.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 98 pracujących, 63 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 62 podmioty gospodarcze, z których 77% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przygraniczne położenie gminy sprzyja rozwojowi działalności handlowo-usługowej. Sektor usługowy koncentruje 77% przedsiębiorców gminy, w tym 49% stanowią podmioty związane z handlem i naprawą pojazdów samochodowych. Rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem zajmuje się 8 na 100 podmiotów gospodarujących w gminie. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy zajmują ogółem blisko 6900 ha, co stanowi 41% ogólnej powierzchni gminy.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w 2009 r. stanowiły niecałe 5% ogółu wydatków budżetu gminy. W gminie Trzebiel na 100 km2 przypada 38 km sieci wodociągowej, z której korzysta 74% mieszkańców gminy. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 1,8 tys. mieszkań, tj. 307 mieszkań na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań, przy czym były to wyłącznie mieszkania indywidualne.

52% powierzchni gminy zajmują lasy. Obszar chronionego krajobrazu stanowi około 5% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się 4 pomniki przyrody.

Na terenie gminy znajduje się 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 2879 noclegów, w tym 815 turystom zagranicznym.(GUS)

 

GUS
Gmina Trzebiel  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki