wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / bocheński / Trzciana


GMINA TRZCIANA
(powiat bocheński)


Gmina wiejska Trzciana, położona w województwie małopolskim, w południowo-zachodniej części powiatu bocheńskiego, korzystnie zarówno pod względem odległości od aglomeracji krakowskiej (15 km), jak również od miasta Bochni (20 km), podzielona jest na 7 sołectw. Zajmuje obszar 44 km2, który zamieszkuje 5,1 tys. mieszkańców, przy gęstości zaludnienia równej 117 osób na km2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w populacji gminy ogółem wyniósł 61%. Przyrost naturalny w roku 2009 osiągnął wartość 6,1 promila, przy średniorocznym wzroście na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wynoszącym 3,5 promila. Na terenie gminy odnotowano dodatnie saldo migracji ogółem w liczbie 22.

W gminie nie funkcjonuje sieć wodociągowa, z sieci kanalizacyjnej natomiast korzysta jedynie 6% ogółu ludności. Jednocześnie, pod względem nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska oraz gospodarce wodnej na jednego mieszkańca, Trzciana zajmowała ostatnie miejsce w powiecie. Ogólna liczba mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy sięgnęła 1 420 w roku 2009, z przeciętną powierzchnią użytkową mieszkania na jedną osobę, która wyniosła 28 m2. Wyjątkowo gęsta sieć cieków wodnych zlokalizowanych na obszarze Trzciany należy w większości do zlewiska Raby.

Lesistość kształtuje się na poziomie 24%, natomiast 91% obszaru objęto ochroną prawną, przez wzgląd na unikatowy charakter walorów przyrody i różnorodność biologiczną terenu. Według danych z roku 2005 grunty rolne stanowiły 61% powierzchni Trzciany. Wśród atrakcji turystycznych znajduje się Ścisły Rezerwat Przyrody Kamionna (64 ha), a także liczne zabytki architektury sakralnej oraz budownictwa wiejskiego.

W gminie, według rejestru REGON, zarejestrowanych jest 295 podmiotów gospodarczych. Liczba pracujących ogółem wyniosła w 2009 roku 469 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 3,9%, czyli 122 mieszkańców, z czego aż 71% stanowiły kobiety.(GUS)

 

GUS
Gmina Trzciana - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »