wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / kaliski / Ceków-Kolonia


GMINA CEKÓW-KOLONIA
(powiat kaliski)


Gmina Ceków-Kolonia leży we wschodniej części powiatu kaliskiego, w dolinie rzeki Swędrni i Żabianki. Jest podzielona na 18 sołectw. Zajmuje obszar 88 km2 zamieszkały przez 4,6 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obrazuje niewielką przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w województwie ale niższy niż w powiecie.

Obszary leśne zajmują 28,5% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 28,1%. Ze względu na walory środowiskowe, m.in. dużą lesistość, różnorodne zbiorowiska roślin, torfowiska, bagna, część terenów gminy została objęta ochroną prawną i znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Swędrni”. W miejscowości Nowe Prażuchy można podziwiać dąb szypułkowy o obwodzie 620 cm, zaliczany do pomników przyrody.

Gmina Ceków-Kolonia ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu ponad 63% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 279 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i rolnicze. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 472 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 103, tj. ponad 2-krotnie mniej niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, według stanu na koniec roku wynosiła 145 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 118,1 km sieci wodociągowej, z której korzysta 86% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Ceków-Kolonia posiada również sieć kanalizacyjną (39,4 km/100 km2) dostępną dla 39% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (17,8 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Ceków-Kolonia wydatkowano łącznie 11317,0 tys. zł. Największy udział miały wydatki bieżące w wysokości 9870,4 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne obejmowały 1446,5 tys. zł.(GUS)


GUS
Gmina Ceków-Kolonia  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej