wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • Stara Kaplica
  • Muzeum św. Maksymiliana Kolbe
  • Straż pożarna, OSP w Niepokalanów
  • Radio Niepokalanów (1938 rok)
  • Siedziba Radia Niepokalanów (1938 rok)
  • Współczesna siedziba radia
  • Budowa Radia Niepokalanów (1938 rok)
  • Klasztor
  • Klasztor


GMINA TERESIN
(powiat sochaczewski)


Gmina Teresin jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu sochaczewskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (11,2 tys.) i 6 lokatę pod względem powierzchni (88 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 417 osób) nad ubytkiem naturalnym (minus 126 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24,5%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 5,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 854 seniorów wobec 609 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 84,7% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane – 7,6%, grunty leśne – 6,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 17,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 9,1 pkt proc. niż w powiecie. Położenie geograficzne, obecność sanktuarium w Niepokalanowie oraz liczne zabytki sprzyjają rozwojowi turystyki.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 3696 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 330, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (334). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 44 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 15,1%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 80,4% ogółu ludności, z kanalizacji – 36,8%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 59,8%; w gminie nie było sieci gazowej.

W gminie ma siedzibę 1055 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 941 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 81,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,4%), transportem i gospodarką magazynową (14,1%) oraz budownictwem (13,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,6% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (6,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 52,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Teresin dojeżdżało z innych gmin 591 osób, a wyjeżdżało 1220.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2773 zł i są wyższe o 128 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 319 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 1 lokatę w powiecie (ostatnie miejsce ma gmina miejska Sochaczew – 2256 zł).(GUS)


GUS
Gmina Teresin  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki