wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / tomaszowski / Telatyn

Obszar gminy położony jest na Grzędzie Sokalskiej, wyróżnia się ciekawym krajobrazem wyżynnym.

Gminę zamieszkuje 4275 osób, na obszarze 111,8 km2. Daje to gęstość zaludnienia 38 osób na km2, przy średniej dla województwa 86 oraz dla powiatu 58.

Jest gminą typowo rolniczą, większość mieszkańców zajmuje się wyłącznie rolnictwem. Na glebach wysokiej klasy czarnoziemach i brunatnych uprawiane są zboża. Wśród zbóż wiodącą pozycję zajmuje pszenica. Znaczące pozycje

w strukturze upraw zajmuje burak cukrowy, a także uprawa warzyw (fasola) oraz truskawki i chmiel. Użytki rolne zajmują 90,0% powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to grunty orne.

Lasy występują wyspowo i zajmują nieduże fragmenty gminy. Rozciągają się na obszarze 695 ha, co stanowi 6,2% powierzchni gminy.

Pracujących ogółem jest 146 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 7,5%.Na terenie gminy działa 205 podmiotów gospodarki narodowej, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 197 to podmioty prywatne. Ponad 95,6% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1288 mieszkań. Z sieci wodociągowej korzystało 88,0% ludności, a z sieci kanalizacyjnej 23,8%.

O atrakcyjności tego terenu decydują zarówno walory przyrodnicze jak i zabytki przeszłości (okazjonalny obelisk przypomina o pobycie w Poturzynie Fryderyka Chopina).

Niemal cały obszar gminy leży w zlewni rzeki Bug. Sieć rzeczną tworzą rzeki Kmiczynka i Kamionka. W płaskich dnach dolin występują charakterystyczne naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. (GUS)

 

GUS
Gmina Telatyn - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki