wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / złotowski / Tarnówka


GMINA TARNÓWKA
(powiat złotowski)


Gmina Tarnówka leży w południowo-zachodniej części powiatu złotowskiego, w obrębie Pojezierza Południowopomor-skiego, Pojezierza Krajeńskiego i doliny rzeki Gwdy. Gmina podzielona jest na 11 sołectw i zajmuje obszar 132 km2 zamieszkały przez 3,1 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 95 obrazuje przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 44% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 65%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują blisko połowę (49%) powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 47,6%. W strefie chronionego krajobrazu (Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy) znajduje się prawie 48% powierzchni gminy. Istnieje tu ponadto 15 pomników przyrody. Atutami środowiskowymi gminy są wysokie walory krajobrazowe wiążące się z obecnością lasów oraz szerokiej i malowniczej doliny rzeki Gwdy.

W gminie Tarnówka użytki rolne stanowią ponad 44% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 138 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracują 354 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 113. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie, według stanu na koniec roku wynosiła 197 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 38,0 km sieci wodociągowej, z której korzysta ponad 81% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Tarnówka posiada również sieć kanalizacyjną (11,4 km/100 km2) dostępną dla ponad 52% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Tarnówka wydatkowano łącznie 7355,7 tys. zł, z czego 128,8 tys. zł wynosiły wydatki majątkowe inwestycyjne. Większość wydatków gminy stanowiły wydatki bieżące (98,2%).(GUS)


GUS
Gmina Tarnówka   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej