wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / opolski / Tarnów Opolski


GMINA TARNÓW OPOLSKI
(powiat opolski)


Gmina Tarnów Opolski leży w granicach administracyjnych powiatu opolskiego. Na obszarze 82 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 9,8 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 38 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–12), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–2,68). Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 6 szkół podstawowych i 2 gimnazja, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 12 i 11 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 32 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 208 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 98,4% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 36,2%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,6 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 117,7 plasując gminę na 33 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,9%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 203 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 13,9% wydatków budżetu gminy ogółem (10 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11,1% (40 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Tarnów Opolski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki