wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA TARŁÓW
(powiat opatowski)


Gmina Tarłów posiada status jednostki wiejskiej. Bogactwem gminy są jej walory przyrodnicze i historyczne. Miejscowość Tarłów, będąca siedzibą władz gminy może poszczycić się ponad 450-letnią historią. Malownicze położenie oraz czyste środowisko naturalne zdecydowanie zwiększają potencjał gminy. Dogodna lokalizacja oraz połączenia komunikacyjne stanowią jej dodatkowy atut. W gminie panują doskonałe warunki do rozwoju agroturystyki, a także uprawiania wędkarstwa i łowiectwa.

Gminę zamieszkuje 5,6 tys. osób, tj. 10,2% ludności powiatu opatowskiego. Na obszarze 163 km2, jaki zajmuje daje to najniższą gęstość zaludnienia na tle powiatu - 35 osób/km2. Obserwowane w gminie na przestrzeni lat 2002-2009 zjawiska demograficzne mają mieszany charakter. W gminie ubyło mieszkańców, w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 5,2%. Przyrost naturalny notowany jest na najniższym poziomie w powiecie opatowskim (minus 10,1‰). Saldo migracji kształtuje się co prawda na najwyższym na tle powiatu dodatnim poziomie 2,6‰, ale wyraźnie niższym niż w 2002 r. (plus 5,3‰). Co więcej, Tarłów jest najbardziej obciążoną demograficznie gminą w powiecie opatowskim, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 67 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 64,5% mieszkańców, a z kanalizacyjnej 18,8%.

Gospodarka gminy Tarłów bazuje przede wszystkim na rolnictwie. Działalność gospodarczą prowadzi tu 7,9% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności przypada 45 jednostek gospodarczych, podczas gdy przeciętnie w powiecie opatowskim - 59. Dominują firmy z sekcji - handel, naprawy pojazdów samochodowych. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 5 osób, w usługach rynkowych - 11, a nierynkowych - 30. Gmina grupuje 8,7% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie.
(GUS)

GUS
Gmina Tarłów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej