wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / zambrowski / Szumowo
  • Tablica na budynku szkoły
  • Popiersie Józefa Piłsudskiego
  • Widok na wieś
  • Kościół
  • Kurhan
  • Kościół

Szumowo jest jedną z 4 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu zambrowskiego. Jest ona najbardziej wysuniętą na południe gminą powiatu. Położona jest w malowniczym pagórkowatym krajobrazie, na skraju dużego kompleksu leśnego – Czerwony Bór. Przez gminę przebiega międzyregionalna droga krajowa: Warszawa – Białystok.

Powierzchnia gminy wynosi 141 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 4,8 tys. osób, co stanowiło niecałe 11% ludności powiatu i około 0,4% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i niskim w województwie (34 osoby na km2 wobec 61 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (powyżej 72%). Wśród tych użytków ponad 73% stanowią grunty orne, a 13% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało blisko 0,9 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 13,2 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 271 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (niecałe 27%), budownictwo (ponad 15%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (14%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń oraz produkcja wyrobów z drewna.

W gminie, spośród podstawowych urządzeń infrastruktury komunalnej, występuje jedynie wodociąg, z którego korzysta 89% osób. Nie jest ona wyposażona w sieć kanalizacyjną ani gazową.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią 2,5 ha. (GUS)

 

GUS
Gmina Szumowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki