wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / ostrowski / Szulborze Wielkie

Gmina Szulborze Wielkie jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 11 gmin powiatu ostrowskiego zajmuje 11 lokatę pod względem liczby ludności (1,7 tys.) i 10 lokatę pod względem powierzchni (47 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 90 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 124 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 10,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 41,8%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 18,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 1095 seniorów wobec 783.

Użytki rolne zajmują 76,2% powierzchni gminy, grunty leśne – 19,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 3,4%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 3,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 8,5 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 531 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 307, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (314). W ciągu 2009 r. nie oddano mieszkań do użytkowania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest niewielki, długość sieci wodociągowej wynosi 40,2 km, nie ma natomiast sieci kanalizacyjnej, gazowej i oczyszczalni ścieków. W 2008 r. z wodociągu korzystało 56,0% ogółu ludności gminy.

W gminie ma siedzibę 100 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 578 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 89,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 98,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (27,0%), budownictwem (22,0%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (13,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,5% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (10,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 58,9%. Oszacowano, że w 2006 r. w gminie Szulborze Wielkie wyjeżdżało do pracy do innych gmin 89 osób.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2887 zł i są wyższe o 242 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 433 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Nur – 2908 zł, a ostatnie gmina wiejska Małkinia Górna – 2303 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Szulborze Wielkie - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki