wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA SZUBIN
(powiat nakielski)


Gmina Szubin (powiat nakielski) jest drugą pod względem powierzchni gminą w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy znajduje się 55 miejscowości zorganizowanych w 33 sołectwach. Obejmuje obszar 332 km2, który w 2009 r. zamieszkany był przez 23,2 tys. osób, dając tym samym gęstość zaludnienia równą 70 osób na 1 km2. Ośrodkiem administracji i usług publicznych gminy jest miasto Szubin. W samym mieście zameldowanych było 9,3 tys. osób. Od 2000 r. systematycznie wzrasta liczba mieszkańców gminy, m.in. na skutek dodatniego przyrostu naturalnego, który w 2009 r. wyniósł w przeliczeniu na 1000 osób 4,8 (22 lokata wśród gmin województwa) oraz osadnictwa ludności napływowej — saldo migracji ogółem na 1000 ludności wyniosło 4,0 (20 lokata). W strukturze wiekowej mieszkańców gminy charakterystyczny jest w porównaniu z innymi gminami wysoki odsetek osób w wieku produkcyjnym (65% udziału) oraz niski — osób w wieku poprodukcyjnym (13%).

W gminie na koniec 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1701 podmiotów gospodarczych, spośród których do sektora prywatnego należało 97% ogółu jednostek. Pod względem klas wielkości podmiotów, najwięcej było jednostek małych, czyli do 9 osób pracujących, które stanowiły 95% podmiotów w gminie. Przeciętnie na 1000 mieszkańców przypadały 73 podmioty gospodarcze. Najwięcej jednostek należało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, które stanowiły 30% wszystkich podmiotów w rejestrze.

W 2009 r. oddano do użytkowania 135 mieszkań o łącznej powierzchni 13771 m2. Liczba mieszkań przekazanych w gminie Szubin stanowiła 57,4% wszystkich nowo oddanych lokali w powiecie nakielskim. Na 100 km2 gminy przypadało w 2008 r. 70,9 km sieci wodociągowej oraz 5,5 km sieci kanalizacyjnej. Udział ludności korzystającej z wodociągów wynosił w tym okresie 81% ogółu mieszkańców gminy, zaś korzystającej z kanalizacji 35%.

W 2009 r. powierzchnia użytków rolnych zajmowała w gminie obszar 18,9 tys. ha, tj. 57% powierzchni ogółem. Lesistość gminy w tym okresie wynosiła 34%. Sprzyja to niskiej degradacji środowiska naturalnego. W tym okresie obszary prawnie chronione ogółem zajmowały powierzchnię 535 ha, czyli 1,6% całkowitej powierzchni gminy. W gminie znajdują się tereny należące do obszaru Natura 2000, do których zalicza się: Dolina Noteci, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, Łąki Trzęślicowe w Foluszu, Równina Szubińsko-Łabiszyńską oraz Solniska Szubińskie. O atrakcyjności terenu świadczą również znajdujące się w gminie pomniki przyrody, których liczba wynosiła 48. W 2009 r. na terenie gminy zlokalizowane były 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 4143 noclegi.(GUS)


GUS
Gmina Szubin- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki