wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Szerzyny


GMINA SZERZYNY
(powiat tarnowski)


Gmina wiejska Szerzyny położona jest w południowo-wschodniej części powiatu tarnowskiego, w rejonie Pogórza Ciężkowickiego, pomiędzy rzekami Białą i Wisłoką. Obszar o powierzchni 82 km2 zamieszkały jest przez 8,1 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 99 osób na km2 - jest to 13 wartość wśród 16 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy wyniósł 1,2 promila. Saldo migracji od 2003 roku przyjmuje ujemne wartości i w ubiegłym roku wyniosło minus 45 osób. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to najsłabszy wynik w powiecie i jeden z najniższych w całym województwie (minus 5,55).

W rejestrze REGON zarejestrowane jest 331 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 36% - przypada na przetwórstwo przemysłowe. Sekcja handel i naprawa pojazdów samochodowych obejmuje natomiast 18% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosi 344, natomiast 358 osób zarejestrowanych jest jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 587, a przyjeżdżały na jej teren 42 osoby.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 25,1 m2 na 1 mieszkańca i jest to 4 wartość w powiecie. Do użytkowania oddanych zostało w 2009 roku 5 nowych mieszkań. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina prezentuje się słabo. Z sieci wodociągowej korzysta blisko 49% mieszkańców i jest to 9 wartość w powiecie, natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta 9% mieszkańców i daje to 14 lokatę. Gmina na tle pozostałych w powiecie charakteryzuje się najwyższymi środkami pozyskanymi z budżetu Unii Europejskiej – 334 zł na 1 mieszkańca - oraz najwyższymi wydatkami z budżetu gminy– 3 246 zł na 1 mieszkańca.

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 61% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych 24% całkowitego obszaru gminy. Cały obszar gminy podlega ochronie dzięki położeniu w obrębie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oraz obszaru chronionego krajobrazu.(GUS)

 

GUS
Gmina Szerzyny - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »