wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / wejherowski / Szemud


GMINA SZEMUD
(powiat wejherowski)

 


Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w bliskim sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej. Gmina ma charakter rolniczo-usługowy. Ponad 22% powierzchni gminy Szemud zajmują lasy, a w jej granicach znajduje się 10 pomników przyrody.

 

Gminę zamieszkują 14343 osoby, co na obszarze równym 177 km2 wskazuje na dość wysoką, gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 159 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 338 osób).

 

W 2009 r. w gminie Szemud oddano do użytkowania 137 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 253 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 81,3% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 14,9%.

 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1269 podmiotów gospodarczych (885 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1401 osób.

 

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 698,4 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 4403,1 tys. zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (47,0% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 4 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 1313 i 648 uczniów.

 

Na terenie gminy znajduje się 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 5093 noclegi dla 3638 osób.(GUS)


GUS Gmina Szemud  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki