wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / kaliski / Szczytniki


GMINA SZCZYTNIKI
(powiat kaliski)


Gmina Szczytniki leży w południowo-wschodniej części powiatu kaliskiego, na terenie południowo-wschodniego krańca Wysoczyzny Kaliskiej. Podzielona jest na 30 sołectw. Zajmuje obszar 110 km2 zamieszkały przez 8,0 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 103 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 41% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 62%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 61 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują 4,4% powierzchni gminy i na takim samym poziomie kształtuje się tu wskaźnik lesistości.

Gmina Szczytniki ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu ponad 88% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 372 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i rolnicze. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 419 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 52, tj. blisko 2-krotnie mniej niż w powiecie i ponad 4,5-krotnie mniej niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 260 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 143,6 km sieci wodociągowej, z której korzysta 77% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Szczytniki posiada również sieć kanalizacyjną (15,8 km/100 km2) dostępną dla 10% mieszkańców (w województwie dla 60%).

W 2009 r. z budżetu gminy Szczytniki wydatkowano łącznie 19089,8 tys. zł. Największy udział miały wydatki bieżące w wysokości 15969,0 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe inwestycyjne obejmowały 3120,8 tys. zł.(GUS)


GUS
Gmina Szczytniki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej