wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA SZADEK
(powiat zduńskowolski)


Gmina Szadek wśród 4 gmin powiatu zduńskowolskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (7,3 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (152 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi ubytku naturalnego (minus 222 osoby) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 75 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,9%. Zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,5% do 20,5%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,9% do 18,2%.

Użytki rolne zajmują 73,3% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,9%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 1,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 0,2 pkt proc. wyższy niż w powiecie. Obszary prawnie chronione stanowią 0,8% powierzchni.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 320. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,1%. Z wodociągu korzysta 85,7% ogółu ludności, z kanalizacji 25,1%.

Według rejestru REGON w gminie mają siedzibę 474 podmioty gospodarki narodowej. Spośród nich 82,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (36,3%), przetwórstwem przemysłowym (16,0%) oraz budownictwem (12,8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,4%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 261 osób, a wyjeżdżało 626.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2257 zł i były niższe o 166 zł od średniej wojewódzkiej, ale o 225 zł wyższe od średniej powiatowej.

Gmina przyciąga turystów zachowanymi zabytkami oraz rezerwatem przyrody „Jamno”. Dysponuje szerokim przekrojem obiektów noclegowych, począwszy od kwater agroturystycznych po hotele. (GUS)


GUS
Gmina Szadek - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki