wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płoński / Baboszewo

Gmina Baboszewo jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 12 gmin powiatu płońskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (8,1 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (162 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (saldo plus 27 osób) i jeszcze wyższego przyrostu migracyjnego (plus 55 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 14,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 0,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 716 seniorów wobec 614.

Użytki rolne zajmują 83,9% powierzchni gminy, grunty leśne - 12,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,7%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 11,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 2,6 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2164 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 266, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (319). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 12 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,7%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 84,9% ogółu ludności, z kanalizacji - 20,7%, z sieci gazowej - 15,8%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 20,9%.

W gminie ma siedzibę 414 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 510 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 85,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,4%), budownictwem (17,6%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (9,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,3% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i taki sam jak w powiecie. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 52,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Baboszewo dojeżdżało z innych gmin 250 osób, a wyjeżdżało 517.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2767 zł i są wyższe o 122 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 248 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 3 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Raciąż - 3303 zł, a ostatnie gmina wiejska Płońsk - 2152 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Baboszewo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki