wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA SYCÓW
(powiat oleśnicki)


Gmina Syców położona jest w północno–wschodniej części województwa dolnośląskiego, w granicach administracyjnych powiatu oleśnickiego w odległości około 56 km od stolicy Dolnego Śląska. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 145,1 km2 (13,8% powierzchni powiatu), z czego 17,1 km2 obejmuje obszar miasta (1,6%). Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe oraz dwie drogi wojewódzkie, a także linia kolejowa o znaczeniu lokalnym relacji Oleśnica–Kępno. Gmina położona jest w kompleksie lasów rychtalskich na wysokości 165 m n.p.m., w okolicy łagodnie sfalowanej zwanej Obniżeniem Sycowskim, między Wzgórzami Trzebnickimi a Wzgórzami Ostrzeszowskimi. Teren miasta i gminy Syców położony jest w zlewni Baryczy i Widawy. Miasto i gminę zamieszkuje 16,4 tys. osób, z tego 64,7% żyje w mieście, a pozostała część ludności zamieszkuje 12 wsi sołeckich. Na 100 mężczyzn przypada średnio 106 kobiet. W 2009 r. zarówno przyrost naturalny jak i saldo ruchu migracyjnego w przeliczeniu na 1000 ludności przyjmowało wartości dodatnie i wynosiło 3,1 i 1,6. Atutami gminy, oprócz korzystnego położenia, są m.in. zlokalizowane atrakcyjne tereny inwestycyjne Podstrefy Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” o powierzchni 9,8 ha.

Gmina jest w 97,3% zwodociągowana, 53,8% ludności korzysta z instalacji kanalizacyjnej a 55,8% z sieci gazowej. Na 100 km2 przypada 83,5 km sieci wodociągowej, 24,4 km sieci kanalizacyjnej oraz 24,8 km sieci gazowej.

Spośród 1483 jednostek gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w końcu 2009 roku, do sektora prywatnego należało 1407 podmiotów (co stanowiło 94,9% ogółu). Wśród jednostek gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy Syców najwięcej związanych było z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,2%), przetwórstwo przemysłowe (13,8%) i budownictwo (13,2%). Dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (80,0% ogółu wszystkich zarejestrowanych podmiotów). W strukturze gminy znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana (w tym sektorze pracuje blisko 44,0% osób) oraz działalność handlowa (17,6%).

Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi 4,2% ogólnego obszaru gminy (600,0 ha powierzchni gminy wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu, a 9,6 ha zajmują użytki ekologiczne). Na terenie gminy Syców sklasyfikowanych jest 20 pomników przyrody. Prawie jedną trzecią powierzchni gminy (30,5%) stanowią lasy. Ich obszar zajmuje ogółem 4423,3 ha, z czego w mieście znajduje się 95,9 ha. Użytki rolne zajmują 61,5% powierzchni gminy, w tym grunty orne – 47,9%.

W gminie znajdują się 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania (2 hotele) z 77 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 6379 noclegów, z czego 861 turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosił 27,2%.(GUS)

 

GUS
Gmina  Syców- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »