wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / rzeszowski / Świlcza
 • Hotel Imperium
 • Nowy wóz strażacki OSP
 • Swilcza z lotu ptaka
 • Dom Strażaka
 • Zespół Szkół
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • Cmentarz w Świlczy
 • Wellness & SPA Nowy Dwór Świlcza
 • Wellness & SPA Nowy Dwór Świlcza
 • Wellness & SPA Nowy Dwór Świlcza
 • Wellness & SPA Nowy Dwór Świlcza
 • Wellness & SPA Nowy Dwór Świlcza
 • Wyjazd ze Świlczy w kierunku Rzeszowa

Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Od wschodu graniczy z miastem Rzeszowem, co determinuje w znaczący sposób jej przyszły rozwój. Gminę zamieszkuje 15478 osób, co na obszarze równym 112 km2 daje gęstość zaludnienia 138 osób na 1 km2. Na wskutek dodatniego przyrostu naturalnego oraz osadnictwa ludności napływowej (saldo migracji wewnętrznych w 2009 r. wyniosło 56) wzrasta liczba mieszkańców. Struktura wiekowa ludności gminy nie odbiega znacząco od struktury w powiecie - wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym (63,0% ogółu ludności) i w wieku poprodukcyjnym (16,4%). Postępuje starzenie się społeczeństwa. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 58,7.

 

Gmina Świlcza należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin w województwie. Teren gminy dzieli się na dwie części, którą przecina droga krajowa E-40. Tereny północne gminy są atrakcyjne pod względem wykorzystania ich na rekreację oraz budowę domów letniskowych szczególnie w rejonie wsi Bratkowice, a strona południowa to tereny rolnicze graniczące z miastem Rzeszowem. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmują ogółem obszar około 8200 ha, co stanowi 73% ogólnej powierzchni gminy. Cechą gospodarstw jest duże rozdrobnienie agrarne, przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 1,69 ha.

 

Wzdłuż trasy E-40 znajdują się prywatne grunty pod inwestycje. Na terenie tym mogą być lokalizowane osiedla mieszkaniowe, a także zakłady produkcyjno-usługowo-handlowe. Obszar gminy jest niemal w 100% skanalizowany, posiada również sieć wodociągową, gazową i telefoniczną. Na 100 km2 przypada 140,2 km sieci wodociągowej, 125,6 km sieci kanalizacyjnej i 127,4 km sieci gazowej.

 

Na terenie gminy działa 962 podmioty gospodarcze prowadzące różnorodną działalność gospodarczą. Z danych wynika, że 95,7% podmiotów to sektor prywatny. Większość, bo aż 94,5% ogółu to małe podmioty, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób. Liczba pracujących ogółem wynosi 1559 osób, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych 685 osób i wzrasta. Gmina Świlcza posiada dobre warunki do rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku. Są to: atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, czyste stosunkowo powietrze, wody rzek, potoków i zbiorników, oraz przebiegający szlak turystyczny.


GUS Gmina Świlcza - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej