wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / złotoryjski / Świerzawa
 • Kościół pw. św. Jadwigi
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowcu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowcu
 • Sokołowiec
 • Mecz w Sokołowcu
 • Piec w gospodarstwie agroturystycznym
 • Boisko piłkarskie w Sokołowcu
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Przedsiębiorstwo Agroturystyczno - Winiarskie Agat.
 • Pokój w gospodarstwie agroturystycznym "Agat"
 • Widok na kościół
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Wnętrze kościoła
 • Pałac górny
 • Ruiny pałacu środkowego
 • Ruiny pałacu środkowego
 • Kościół pw. św. Jadwigi
 • Kościół pw. św. Jadwigi
 • Widok na kościół
 • Oryginalny budynek gospodarczy ukryty w ogrodzie
 • Szkoła podstawowa
 • Stara zagroda z pałacem w tle


GMINA ŚWIERZAWA
(powiat złotoryjski)


 

Gmina miejsko – wiejska Świerzawa położona jest w południowo - zachodniej części powiatu złotoryjskiego, w Kotlinie Świerzawskiej, której granice wytyczają rozrzucone wokół wzgórza. Leży przy głównej trasie komunikacyjnej Jelenia Góra - Złotoryja - Legnica. Gmina zajmuje powierzchnię 160,0 km2, tj. 27,8% powierzchni powiatu. Mieszka tu 7,7 tys. ludności, co stanowi 17,0% mieszkańców powiatu. Sieć osadniczą tworzy 11 miejscowości wiejskich i miasto Świerzawa. Gmina odnotowuje systematyczny spadek liczby mieszkańców, głównie w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego; w 2009 r. wyniósł minus 4,1 na 1000 ludności.

Jest gminą o charakterze typowo rolniczym i nadal posiada duży potencjał gospodarczy w tej dziedzinie. Zmiany strukturalne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat, w rolnictwie w szczególności, osłabiły jednak rozwój gminy. Pogłębiło to również bezrobocie na wsi oraz pogorszyło warunki bytowe ludności. Gmina objęta jest strukturalnym bezrobociem. Plasuje się na 1. miejscu w powiecie z 17,0% - owym udziałem zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W strukturze powierzchni 63,3% stanowią użytki rolne, wśród których przeważają grunty orne, zajmując 64,3% powierzchni; niewielki areał zajmują sady - zaledwie 0,6%, a 16,0% łąki i 15,5% pastwiska. Lasy pokrywają 30% powierzchni gminy. Ważna jest też dla gospodarki gminy działalność usługowo – handlowa i przemysłowa. Na terenie gminy działa 548 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (94,3% w sektorze prywatnym), w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (27,0% podmiotów gminy) i w budownictwie (15,5%), a w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie – 6,8%. Spośród ogółu pracujących w gminie 51,2% pracuje w przemyśle i budownictwie, z czego 99% w przetwórstwie przemysłowym. Na 10 tys. ludności przypada 712 podmiotów (w powiecie – 932), co świadczy o niskim potencjale przedsiębiorczości w skali powiatu. Słaby dostęp do infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, szczególnie na terenie wsi, stanowi utrudnienie w rozwoju gminy. Na 100 km2 przypada 10,6 km sieci wodociągowej i 5,4 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci wodociągowej w gminie korzysta tylko 39,0% ludności, z kanalizacyjnej – 27,4%. Na terenie gminy brak infrastruktury turystycznej.

Wartość środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na 1 mieszkańca to 546 zł (2. lokata w województwie). (GUS)

 

GUS
Gmina Świerzawa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »