wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / świecki / Świekatowo


GMINA ŚWIEKATOWO
(powiat świecki)


Gmina Świekatowo położona jest w zachodniej części powiatu świeckiego. Przez teren gminy prowadzi trasa magistrali węglowej Maksymilianowo—Kościerzyna—Gdynia. Pod względem liczby mieszkańców oraz zajmowanej powierzchni, zaliczana jest do mniejszych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 64 km2 i pod tym względem lokuje się na 128 miejscu wśród 144 gmin województwa. W 2009 r. zamieszkana była przez 3,5 tys. osób (137 pozycja). Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 55 osób na km2. W 2009 r. na 100 mężczyzn przypadało 98 kobiet, co dało 19 pozycję wśród gmin województwa. Przyrost naturalny na 1000 ludności był dodatni i wynosił 1,1 osoby, zaś saldo migracji — ujemne, o wartości minus 1,4 osoby na 1000 ludności. Na uwagę zasługuje najniższy wśród gmin województwa stopień wykorzystania miejsc w przedszkolach — na 100 miejsc do przedszkola uczęszczało tylko 53 dzieci.

W 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 203 podmioty gospodarki narodowej (w tym 193 podmioty, w których liczba pracujących nie przekraczała 9 osób), głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. W gminie Świekatowo w rejestrze REGON zarejestrowane były 173 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań (wzrost o 60% w stosunku do 2008 r.). Budownictwo mieszkaniowe warunkuje rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2008 r. na 100 km2 powierzchni przypadało 143,2 km sieci wodociągowej i 101,2 km sieci kanalizacyjnej. Z instalacji wodociągowej korzystało 83% ogółu ludności, natomiast z sieci kanalizacyjnej — 50%.

W 2009 r. w strukturze gruntów w gminie dominowały użytki rolne, zajmujące 5,2 tys. ha, czyli 81% ogólnej powierzchni. Lasy pokrywały 0,5 tys. ha. Wskaźnik lesistości wynoszący 8% ulokował gminę wśród słabo zalesionych gmin województwa. Gmina Świekatowo charakteryzuje się niewielkim udziałem obszarów prawnie chronionych. Według ubiegłorocznych danych, zajmowały one powierzchnię 12 ha, co stanowiło niespełna 0,2 % ogólnej powierzchni gminy. Na terenie gminy znaleźć można 8 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Świekatowo- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki