wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / grudziądzki / Świecie nad Osą


GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ
(powiat grudziądzki)


Gmina Świecie nad Osą leży na północno-wschodnich obrzeżach województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie grudziądzkim. Swoimi granicami obejmuje 16 miejscowości wiejskich zgromadzonych w 11 sołectwach. Pod względem wielkości gmina Świecie nad Osą należy do mniejszych gmin województwa. Obszar gminy stanowi 13% powierzchni powiatu. Gminę Świecie nad Osą w 2009 r. zamieszkiwało 4,3 tys. osób, a gęstość zaludnienia wyniosła 46 osób na km2,co uplasowało gminę na 109 miejscu wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Przyrost naturalny był dodatni i na 1000 ludności wyniósł 3,6 osoby. W 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji, które w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło minus 4,9, co pozwoliło gminie zająć 124 miejsce pośród gmin Kujawsko-Pomorskiego. Na 100 mężczyzn przypadało 96 kobiet, co ulokowało gminę na 6 pozycji wśród gmin województwa. Ludność zamieszkująca gminę w wieku przedprodukcyjnym stanowiła aż 25,0% ogółu ludności, a poprodukcyjnym — 12,3%.

Na terenie gminy Świecie nad Osą w 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 168 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (z czego 154 to podmioty do 9 pracujących), należących głównie do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 73% zarejestrowanych podmiotów. Liczba zarejestrowanych podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności (39) pozwoliła gminie zająć 143 pozycję pośród gmin województwa.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w zasobach mieszkaniowych w 2009 r. wyniosła 19,2 m2, lokując gminę na 140 miejscu wśród gmin województwa. Na 100 km2 powierzchni w 2008 r. przypadło 97,6 km sieci wodociągowej i 44,9 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 72% ogółu ludności w gminie, zaś z sieci kanalizacyjnej 48% ogółu, co pozwoliło zająć odpowiednio 131 i 41 pozycję wśród gmin Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina ma charakter rolniczy na co wskazuje wysoki udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem. W 2009 r. użytki rolne zajmowały 8,0 tys. ha, co stanowiło niespełna 84% powierzchni gminy. Obszar prawnie chroniony w gminie Świecie nad Osą zajmuje 2871 ha, co stanowi 30,3% powierzchni gminy. Na jej terenie leży Dolina Osy zaliczana do sieci Natura 2000. Piękno przyrody wzbogaca 21 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Świecie nad Osą - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki